Dodatočné prijímacie konanie na Fakultu prírodných vied UKF v Nitre

28.05.2019

Fakulta prírodných vied vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané bakalárske študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2019.

Denná forma štúdia v študijných programoch:

Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov – biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
Učiteľstvo predmetov v dvojkombinácii prírodovedného predmetu (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety) a jedného z predmetov: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, maďarský jazyk a literatúra
Aplikovaná ekológia a environmentalistika
Aplikovaná informatika
Biológia
Fyzika
Geografia v regionálnom rozvoji
Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

Externá forma štúdia v študijných programoch:
Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané magisterské študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2019.

Denná forma štúdia v študijných programoch:
Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov – biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety
Učiteľstvo predmetov v dvojkombinácii prírodovedného predmetu (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety) a jedného z predmetov: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra,  výchova k občianstvu, maďarský jazyk a literatúra
Aplikovaná informatika
Biológia
Environmentalistika
Fyzika materiálov
Geografia v regionálnom rozvoji

Zdroj: https://www.fpv.ukf.sk/sk/1084-dodatocne-prijimacie-konanie-na-fpv-ukf-v-nitre-19-20

Attached documents: