verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2016/2017

Študijný program: sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Študijný odbor: Sociálna práca

Kód programu: 106873

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

Anotácia študijného programu:

Študijný program je zameraný na získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré oprávňujú absolventa štúdia vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách, organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce zameranej najmä na nasledovné úseky: sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu, pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch, podieľať sa na výskume v sociálnej práci, sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v spoločnosti ako je nezamestnanosť, chudoba, kriminalita a podobne. 

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ Elektronická prihláška:
Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

Prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. (Bc.) stupňa

zasielajte na adresu:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Študijné oddelenie

Palackého č. 1, P. O. BOX 104

810 00  Bratislava

Osobné odovzdanie prihlášky:

Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:

  • uchádzač si môže podať prihlášky na viac študijných programov (za každú prihlášku platí poplatok za prijímacie konanie), pričom na jednej prihláške možno uviesť len jeden študijný program,

  • vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť prvý ročník štúdia študijného programu, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov,

  • uchádzačovi, ktorý uhradil poplatokza prijímacie konanie a rozhodnutím nebol prijatýna štúdium nebude poplatok vrátený,

  • uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol prijatý taktiež nebude poplatok vrátený,

  • zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve VŠ – nevracia sa späť.

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dagmar Mylbachrová (dmylbachrova@ipex.sk)
Posledná aktualizácia: 21.03.2016 12:19

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk