verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2016/2017

Študijný program: politológia

Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Študijný odbor: Politológia

Kód programu: 16791

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

Anotácia študijného programu:

Absolvent získava v priebehu štúdia znalosti najmä v oblasti teórie politiky a dejín politického myslenia, teórie demokracie, komparatívnej politiky, medzinárodných vzťahov, komunálnej politiky, histórie, a filozofie.Uplatnenie absolventov:

Absolvent bakalárskeho štúdia sa môže uplatniť v praxi v nižších stupňoch štátnej správy, v občianskych združeniach politických inštitúciách, nadáciách a masovokomunikačných prostriedkoch.

 

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ Elektronická prihláška:
Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

Elektronická prihláška vysokej školy:
https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/home.mais

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len TU) plánuje v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov a splnenia základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium prijať v akademickom roku 2016/2017 na bakalárske štúdium cca 200.

Na štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (titul Bc.) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Filozofická fakulta TU si vyhradzuje právo na prípadné zmeny a aktualizáciu v záujme skvalitnenia prijímacieho konania, a to v súlade s § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Uchádzači o štúdium si podávajú vyplnenú prihlášku na adresu sídla fakulty: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. Uchádzači, ktorí ukončili nižší stupeň štúdia pred šk. r. 2015/2016, zašlú prihlášku a overené fotokópie vysvedčení (pre Bc. vysvedčenia zo strednej školy 1. - 4. ročník, resp. 5. roč. + maturitné vysvedčenie). Uchádzači, ktorí ukončujú nižší stupeň štúdia v roku 2016, zašlú prihlášku potvrdenú školou. Tí uchádzači, ktorí konajú prijímaciu skúšku, predložia úradne overené dokumenty (vysvedčenie zo 4. ročníka spolu s overeným maturitným vysvedčením) osobne pri prezentácii v deň konania prijímacej skúšky.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína dňom doručenia jeho písomnej prihlášky. Z tohto dôvodu uchádzač, ktorý si podáva prihlášku elektronicky, je povinný ju doručiť aj v písomnej forme náležite vydokladovanú (doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené vysvedčenia zo strednej školy 1. - 4. ročník, overené maturitné vysvedčenie).

Uchádzači, ktorí budú prijímaní na základe výberového konania, úradne overené kópie vysvedčení (pre Bc. štúdium z posledného ročníka stredoškolského štúdia a maturitné vysvedčenie) zašlú do dvoch dní po úspešnom absolvovaní maturitnej resp. štátnej skúšky.

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača. V prípade potreby zohľadniť zdravotné postihnutie v procese prijímacej skúšky, uchádzač priloží k prihláške potvrdenie o zdravotnom postihnutí a odporúčanej forme skúšky.

Uchádzači si môžu podať na fakultu i viac prihlášok. Na každý študijný program je nevyhnutné podať novú prihlášku a opätovne zaplatiť poplatok vo výške 38,- €, resp. 35,- €.

Uchádzači, ktorí ukončili nižší stupeň štúdia v zahraničí, predložia nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 207/1993 Z.z. Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (v sume 38.- €, resp. 35.- € ) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok nevracia. O bodovej hranici potrebnej na prijatie na štúdium rozhoduje prijímacia komisia.

Zodpovednosť za obsah: doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD. (ladislav.tkacik@truni.sk)
Posledná aktualizácia: 22.06.2016 13:15

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk