verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2016/2017

Študijný program: manažment

Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Študijný odbor: Manažment

Kód programu: 12680

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: PhD.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

 

Doktorandské štúdium (denné 3 roky, externé 4 roky) sa realizuje:

v študijnom programe Manažment, v odbore 3.3.15. manažment

Požiadavky pre uchádzačov na prijímacie skúšky:

  • ukončené vzdelanie  2. stupňa VŠ
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • prihláška (formulár dostať v predajniach tlačív ŠEVT) na doktorandské štúdium
  • životopis (v slov. jazyku)
  • overené doklady o vzdelaní - diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (v prípade, že doklady o ukončení VŠ ešte neboli vydané, potvrdenie o ukončení VŠ zo študijného oddelenia)
  • zoznam publikačnej činnosti (ak ste publikovali)
  • potvrdenie o účasti na SVVČ a iných VVČ (ak ste sa zúčastnili)
  • ďalšie doklady o vzdelaní (jazykové znalosti, certifikáty, odporúčania)

K prihláške treba pripojiť písomný návrh projektu budúcej dizertačnej práce vo vzťahu k vybranej téme dizertačnej práce max. na 5 strán.

Písomné prihlášky s požadovanými prílohami zasielajte na Oddelenie pre doktorandské štúdium Fakulty managementu UK Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05 Bratislava od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016. Elektronická prihláška je k dispozícii na titulke webovej stránke fakulty www.fm.uniba.sk.

Zodpovednosť za obsah: Drahoslava Kissova (drahoslava.kissova@fm.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 02.02.2016 15:50

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk