verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2016/2017

Študijný program: kvalita produkcie

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Študijný odbor: Kvalita produkcie

Kód programu: 16705

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent nájde uplatnenie ako technik manažérstva kvality s orientáciou na materiálové, výrobné a metrologické procesy priemyslu a poskytovania služieb.  Dokáže pracovať efektívne i ako člen pracovného tímu, porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému, organizovať si vlastné učenie a vývoj, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom  profesionálnom vývoji, využívať informačné technológie v zabezpečovaní a zlepšovaní kvality produkcie, komunikovať v cudzom jazyku na základnej úrovni. Dokáže zastávať aj funkcie vedúcich menších skupín v tíme manažérstva kvality. Môže sa uplatniť aj vo verejnom sektore ako technik alebo vedúci oddelenia, od ktorého sa vyžaduje všeobecná technická rozhľadenosť, schopnosť analyzovať fakty a rozhodovať na základe faktov, schopnosť riešiť bežné technické problémy. Je schopný rozvíjať svoje vedomosti ďalšou vedomostnou nadstavbou. 

 

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ Elektronická prihláška:
Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

Elektronická prihláška vysokej školy:
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=294

  • Uchádzač o štúdium v prihláške uvedie jeden z bakalárskych študijných programov, ktorý chce študovať.
  • Ak má uchádzač záujem študovať prvý rok štúdia vo výučbovom stredisku Dubnica nad Váhom, vyznačí to pri zakladaní e-prihlášky na štúdium. Vytlačenú prihlášku na štúdium do Trnavy, resp. do Dubnice uchádzač doručí na adresu fakulty do Trnavy.
  • Fakulta po spracovaní prihlášky (v priebehu apríla) písomne potvrdí prijatie prihlášky a zašle informácie o prijímacom konaní.

Povinné prílohy sú:

  • životopis
  • potvrdenie o zaplatení - viď www.mtf.stuba.sk
  • u uchádzačov maturujúcich v r. 2016 musí stredná škola potvrdiť známky a priemery prvých troch ročníkov (v prípade 5-ročného štúdia 2.-5.ročníka) v prihláške a ihneď po maturite musí uchádzač doručiť na fakultu (poštou alebo osobne) maturitné vysvedčenie a vysvedčenie z posledného ročníka - originál alebo overené fotokópie
  • u uchádzačov, ktorí maturovali pred rokom 2016  je potrebné priložiť overené kópie alebo originály stredoškolských výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia  (netreba potvrdenie strednej  školy v prihláške)
  • lekárske potvrdenie o spôsobilosti fakulta nevyžaduje

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jaroslav Otčenáš (jaroslav.otcenas@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 11.11.2015 10:00

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk