verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2015/2016

Študijný program: história

Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Študijný odbor: História

Kód programu: 16874

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

 

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ Elektronická prihláška:
Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

Elektronická prihláška vysokej školy:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do

  • Prijímacieho konania sa zúčastňujú všetci uchádzači o štúdium.
  • Uchádzači môžu do každej prihlášky uviesť len jeden študijný program.
  • Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu prihlášku aj v tlačenej podobe. Papierová prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená všetkými prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie je neplatná.
  • Prihláška musí obsahovať:

- životopis uchádzača,

- kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bezhotovostným prevodom, nie poštovou poukážkou),

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorí už maturovali).

  • Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí maturujú v roku podania prihlášky a hlásia sa na študijný program bez prijímacej skúšky, doručia bez písomného vyzvania fakultou overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie fakulty do 15. 6. 2015.
  • Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia (uchádzač o bakalárske štúdium) / overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (uchádzač o magisterské štúdium) najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium prijatý.
  • Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová (barbora.podobova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 12.03.2015 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk