verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2014/2015

Študijný program: história

Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Študijný odbor: História

Kód programu: 16874

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

 

Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ Elektronická prihláška:
Centrálne elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium na VŠ

Elektronická prihláška vysokej školy:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do

 • Prijímacieho konania sa zúčastňujú všetci uchádzači o štúdium.
 • Uchádzači môžu do každej prihlášky uviesť len jeden študijný program.
 • Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu prihlášku aj v tlačenej podobe. Papierová prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená všetkými prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie je neplatná.
 • Prihláška musí obsahovať:

- životopis uchádzača,

- kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bezhotovostným prevodom, nie poštovou poukážkou),

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorí už maturovali),

- overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia (platí pre uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí už ukončili bakalárske štúdium).  

 • Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí maturujú v roku podania prihlášky a hlásia sa na študijný program bez prijímacej skúšky, doručia bez písomného vyzvania fakultou overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie fakulty do 15. 6. 2014.
 • Uchádzači o magisterské štúdium doručia bez písomného vyzvania fakultou overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia na študijné oddelenie fakulty do 15. 7. 2014.
 • Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia (uchádzač o bakalárske štúdium) / overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (uchádzač o magisterské štúdium) najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium prijatý.
 • Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Uchádzači, ktorí sa hlásia na kombinačné štúdium, absolvujú prijímaciu skúšku z oboch predmetov v deň, na ktorý sú pozvaní (s výnimkou medzifakultného štúdia s PF UMB).
 • Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaných vedomostí, schopností a zručností, ako aj odporúčaná literatúra, zašle študijné oddelenie fakulty uchádzačom spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky.
 • Vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skúšky bude realizované elektronickou formou okrem študijných programov, pri ktorých je to uvedené inak. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na internetovej stránke fakulty.

 

V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných zdravotných dôvodov, vráti sa mu polovica príspevku na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená na študijné oddelenie fakulty do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody na vrátenie poplatku za prijímacie konanie sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvotnej časti poplatku.

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová ( barbora.podobova@umb.sk )
Posledná aktualizácia: 16.01.2014 15:45

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk