verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2015/2016

Študijný program: európske štúdiá

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Študijný odbor: Medzinárodné vzťahy

Kód programu: 11545

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Mgr.

Uplatnenie absolventov:

FPVaMV UMB formuje osobnosť študentov všetkých študijných programov k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie a verejnej správy a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy územných celkov (program - politológia, verejná politika a verejná správa), na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciach štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí (program - medzinárodné vzťahy, európske štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy).
Absolventi FPV a MV okrem toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej cinnosti pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a obcianskych združeniach, sú pripravení pôsobit v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru, získané vedomosti a zrucnosti im umožnujú zastávat manažérske posty v privátnych podnikoch a pod. Najúspešnejší absolventi pôsobia napríklad vo vysokých funkciách na zastupitelských orgánoch SR v zahranicí (napr. Kanada a USA), v medzinárodných
inštitúciách (Svetová banka, NATO, štruktúry EÚ), MZV a MO SR a pod.

 

Zodpovednosť za obsah: Bc. Peter Kysel (Peter.Kysel@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 30.10.2014 14:03

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk