verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2015/2016

Študijný program: európske štúdiá

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Študijný odbor: Medzinárodné vzťahy

Kód programu: 11545

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Dĺžka štúdia v rokoch: 2
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Mgr.

Uplatnenie absolventov:

FPVaMV UMB formuje osobnosť študentov všetkých študijných programov k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie a verejnej správy a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy územných celkov (program - politológia, verejná politika a verejná správa), na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciach štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí (program - medzinárodné vzťahy, európske štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy).
Absolventi FPV a MV okrem toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej cinnosti pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a obcianskych združeniach, sú pripravení pôsobit v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru, získané vedomosti a zrucnosti im umožnujú zastávat manažérske posty v privátnych podnikoch a pod. Najúspešnejší absolventi pôsobia napríklad vo vysokých funkciách na zastupitelských orgánoch SR v zahranicí (napr. Kanada a USA), v medzinárodných
inštitúciách (Svetová banka, NATO, štruktúry EÚ), MZV a MO SR a pod.

 

V študijnom programe európske štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy (v dennej forme) písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:

a/ 60 otázok z odboru medzinárodné vzťahy, resp. programu európske štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy, v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskej štátnej skúšky.

b/ ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste vyplní len po 20 otázok z dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil.

 

Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium - magisterské štúdium“.

Zodpovednosť za obsah: Bc. Peter Kysel ( Peter.Kysel@umb.sk )
Posledná aktualizácia: 09.10.2014 10:14

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk