verzia pre tlač poslať na email
+ Pridať do mojich programov
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Akademický rok
2016/2017

Študijný program: biomedicínska fyzika

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Študijný odbor: Fyzika, Všeobecné lekárstvo

Kód programu: 17828

 

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Anglický, Slovenský

Uplatnenie absolventov:

Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný vykonávať profesiu biomedicínsky fyzik (biomedical physicist). Má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z matematických a informačných vedných odborov, má znalosti v oblasti teoretickej medicíny, biológie, chémie a hraničných disciplín.

Jadro vedomostí, schopností a zručností vychádza z požiadaviek na schopnosti absolventa:

Absolvent je pripravený na úspešné štúdium v magisterskom stupni VŠ vzdelávania. Všetky získané vedomosti, schopnosti a zručnosti sú budované a rozširované s dôrazom na humanitu, rešpektovanie ľudských práv, etiku správania sa a so zreteľom na ekonomické, právne  a spoločenské súvislosti, čo sa prejavuje v zaradení korešpondujúcich predmetov do spoločného základu a možnosti voľby s týmto zameraním počas celého štúdia.

 

(1) Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí: Externá časť maturity z matematiky a  Predmet skúšky.

(a) Externá časť maturity môže byť nahradená písomným testom z matematiky realizovaným  nezávislým posudzovateľom (SCIO, www.scio.cz). Za túto časť uchádzač získa počet bodov rovný pätine získaného percentilu z externej maturity z matematiky resp. písomného testu z matematiky.

(b)  Predmet skúšky je určený študijným programom, na ktorý sa uchádzač prihlásil . Za predmet skúšky získa študent maximálne 20 bodov. Neúčasť na skúške bude postihnutá nulovým hodnotením z príslušného predmetu.

Zodpovednosť za obsah: Dana Pardubská (pardubska@dcs.fmph.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 13.12.2015 12:19

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk