verzia pre tlač poslať na email

Cestovný ruch

Skupina: služby

Podskupina: osobné služby

Študijné programy pod týmto odborom

Kliknutím na školu zobrazíte študijné programy
Prejsť na obsah »
Ekonomická univerzita v Bratislave
Viac »
Fakulta Program Forma štúdia, stupeň štúdia
Obchodná fakulta manažment cestovného ruchu
Kód programu: 16477
denná,
2. stupeň
Obchodná fakulta manažment cestovného ruchu
Kód programu: 101362
externá,
2. stupeň
Obchodná fakulta podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Kód programu: 101355
denná,
1. stupeň
Obchodná fakulta podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Kód programu: 101354
denná,
1. stupeň
Obchodná fakulta podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Kód programu: 101353
externá,
1. stupeň
Obchodná fakulta podnikanie v cestovnom ruchu a službách
Kód programu: 101352
externá,
1. stupeň
Prešovská univerzita v Prešove
Viac »
Fakulta Program Forma štúdia, stupeň štúdia
Fakulta manažmentu turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Kód programu: 100070
denná,
1. stupeň
Fakulta manažmentu turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Kód programu: 101925
externá,
1. stupeň
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Viac »
Fakulta Program Forma štúdia, stupeň štúdia
Fakulta stredoeurópskych štúdií regionálny cestovný ruch
Kód programu: 106199
denná,
1. stupeň
Fakulta stredoeurópskych štúdií regionálny cestovný ruch
Kód programu: 106221
denná,
1. stupeň
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Viac »
Fakulta Program Forma štúdia, stupeň štúdia
Ekonomická fakulta cestovný ruch
Kód programu: 16958
denná,
1. stupeň
Ekonomická fakulta cestovný ruch
Kód programu: 12342
denná,
3. stupeň
Ekonomická fakulta cestovný ruch
Kód programu: 12340
externá,
3. stupeň
Ekonomická fakulta cestovný ruch (2014)
Kód programu: 102883
externá,
1. stupeň
Ekonomická fakulta ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014)
Kód programu: 103144
denná,
2. stupeň

Podobné odbory v zahraničí

V krajinách Európskej únie je možnosť  bakalárskeho štúdia cestovného ruchu (tourism) na odborných vysokých školách a magisterského štúdia cestovného ruchu, resp. manažmentu cestovného ruchu a hotelierstva, alebo  cestovného ruchu a voľného času (tourism, tourism and hospitality, tourism and leisure) na univerzitách, napr. Manchester Metropolitan University v Manchestri (Veľká Británia),  Slobodná univerzita v  Berlíne, Univerzita v Lueneburgu,  Univerzita v Mníchove (Nemecko), Univerzita v Angérs, Univerzita Pierre Mendes v Grenobli (Francúzsko), Univerzita v Granade (Španielsko),  Hospodárska univerzita vo Viedni, Univerzita v Grazi (Rakúsko) a i.  V transformujúcich sa krajinách strednej a východnej Európy sa cestovný ruch študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (Česká republika),  Vysokej škole banskej v Ostrave, Ekonomických akadémiách v Krakove, Katoviciach, Vroclave-Jelenej Hore, Poznani, Vysokej škole ekonomickej vo Varšave (Poľsko), Univerzite v Miskolci, Univerzite v Rijeke - Fakulta manažmentu cestovného ruchu a hotelierstva v Opatiji, Univerzite v Dubrovniku, Univerzite v Pule (Chorvátsko) a i.

Kompatibilita študijných programov v Slovenskej republike a v zahraničí umožňuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov.

Príbuzné študijné odbory

S ohľadom na profil absolventa študijného odboru cestovný ruch za príbuzné študijné odbory pokladáme:

3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj

3.3.15 manažment

3.3.16 ekonomika a manažment podniku

3.3.20 odvetvové ekonomiky a manažment

3.3.23 verejná ekonomika a služby

4.3.1. ochrana a využívanie krajiny

4.1.38 regionálna geografia

4.1.35. geografia

Obsah

Absolventi študijného odboru Cestovný ruch sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

-     ekonóm/technológ služieb cestovného ruchu - 1. stupeň

-     manažér podniku/regiónu cestovného ruchu - 2. stupeň

-     vedecký pracovník  cestovného ruchu - 3. stupeň

Ekonóm - technológ služieb cestovného ruchu ovláda problematiku služieb a ekonomiku podnikov cestovného ruchu.   Je schopný tvoriť produkty a programy cestovného ruchu,organizovať a viesť pracovný kolektív, riadiť obchodnoprevádzkové procesy v podnikoch služieb cestovného ruchu, má primerané prevádzkové  zručnosti. Má vedomosti z princípov udržateľného cestovného ruchu,  kvalifikovane zvládne sprievodcovskú činnosť, kontakt s klientelou a obchodnými partnermi. Môže v tejto sfére aj súkromne podnikať.

Manažér cestovného ruchu na podnikovej a regionálnej úrovni cestovného ruchu ovláda manažérske metódy a má primerané zručnosti, spôsobilosti a schopnosti  uplatňovať ich v praxi na stupni podniku, podnikovej integrácie a regiónu  cestovného ruchu, v orgánoch štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu. Ovláda princípy udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Kvalifikovane pozná prírodné a antropogénne prostredie, v ktorom sa rozvíja cestovný ruch. Vie užívať elektronické médiá pre manažment informácií, pre propagáciu a predaj služieb cestovného ruchu.  Vie vytvárať a manažovať projekty rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach a regiónoch. Dokáže aktívne pôsobiť aj v interkultúrnom prostredí.

Vedecký pracovník  cestovného ruchu ovláda vedecké metódy výskumu. Vie ich používať vo vedeckom bádaní s dôrazom na štúdium sociálnych, ekonomických,  informačných a riadiacich procesov a javov ako aj spoločenských procesov života spoločnosti a štúdium vplyvov cestovného ruchu na životné prostredie, ktoré súvisia s cestovným ruchom v najširšom zmysle, a to v oblasti experimentálneho i aplikovaného interdisciplinárneho výskumu. Zvládne evaluáciu a aplikáciu výsledkov výskumu, vrátane poradenských služieb pre prax.

Charakteristika 1. stupeň

Absolvent cestovného ruchu (l. stupňa štúdia)  je kvalifikovaný ekonóm - technológ služieb cestovného ruchu a je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikovej sfére služieb cestovného ruchu. Je schopný organizovať a riadiť obchodnoprevádzkové procesy a viesť pracovný kolektív v podnikoch cestovného ruchu a môže v tejto sfére aj súkromne podnikať.  Vyžaduje to sústavu vedomostí z oblasti ekonómie, práva, kvantitatívnych/numerických metód, manažmentu a marketingu, financií a účtovníctva, vedomostí z odborov o prostredí, v ktorom sa cestovný ruch uskutočňuje, atraktívnosti územia, kultúrno-historického vývoja a pamiatok, historicko-spoločenských zvyklostí obyvateľstva daného regiónu, odborné komunikačné spôsobilosti  v  dvoch svetových jazykoch a praktické zručnosti z informatiky. Získané vedomosti si ďalej prehĺbi štúdiom odborných predmetov najmä z cestovného ruchu, technológie služieb cestovného ruchu, tvorby produktov cestovného ruchu, geografie cestovného ruchu,  ekonomiky a manažmentu podnikov cestovného ruchu a ich ekonomicko-finančnej analýzy.

Absolvent cestovného ruchu  1. stupňa štúdia sa uplatní na základnom a strednom stupni riadenia pri poskytovaní osobných služieb v podnikovej sfére cestovného ruchu.

Vedomosti a znalosti 1. stupeň

Teoretické vedomosti

Absolvent l. stupňa štúdia cestovného ruchu

-     si osvojí základné ekonomické a právne  kategórie spojené s podnikovohospodárskou činnosťou pri poskytovaní služieb cestovného ruchu,

-     má vedomosti o prírodnom a antropogénnom bohatstve krajiny z hľadiska jeho využiteľnosti pre cestovný ruch, ako aj o službách cestovného ruchu,

-     vie používať kvantitatívne/numerické inštrumentárium a manažérske nástroje  pri riadení obchodnoprevádzkových  procesov v podnikovej praxi,

-     vie pochopiť súvislosti a dôsledky alternatívnych rozhodnutí pri  praktickom implementovaní postupov a nástrojov v praxi podnikov služieb cestovného ruchu.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent l. stupňa štúdia cestovného ruchu získa

-     schopnosť vypracovať podnikateľský plán (business plan),

-     schopnosť hodnotiť procesy poskytovania služieb z hľadiska

hospodárnosti a kvality,

-      schopnosť aktívne pracovať s počítačom, používať elektronické médiá a potrebné softvérové produkty,

-      schopnosť kvalifikovaného kontaktu so zamestnancom a erudíciu pri prezentovaní podniku služieb cestovného ruchu,

-      spôsobilosť komunikovať v dvoch svetových jazykoch,

-      schopnosť samostatne podnikať vo sfére služieb cestovného ruchu.

Doplňujúce vedomosti, zručnosti a schopnosti

Absolvent l. stupňa štúdia cestovného ruchu dokáže

-     prezentovať rôzne problémy poskytovania služieb cestovného ruchu a ich riešenia,

-     analyzovať rôzne prevádzkovo-ekonomické problémy podnikov cestovného ruchu,

-     aplikovať spoločenské a etické aspekty profesie,

-     organizovať prácu a viesť pracovný kolektív,

-     komunikovať so zákazníkmi a obchodnými partnermi,

-     osvojovať si nové vedomosti a pokračovať v profesionálnom rozvoji.

Vymedzenie jadra znalostí (l. stupeň)

a)     Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na ekonomickú teóriu s dôrazom na podnikovohospodárske otázky cestovného ruchu. Jadro obsahuje okruhy:

1.     Ekonómia (mikro a makroekonómia, všeobecná ekonomická teória)

2.     Základy cestovného ruchu

3.     Kvantitatívne/numerické metódy

4.     Základy práva

Tieto vedomosti a mentálne spôsobilosti tvoria 3/5 kreditov ECTS 1. roku štúdia

5.     Financie, účtovníctvo

6.     Základy prírodných a spoločenských vied (napr. geografia, dejiny kultúry, a i.)

7.     Manažment a marketing

8.     Informatika

Tieto vedomosti a mentálne spôsobilosti tvoria 3/5 kreditov ECTS 2. roku štúdia

9.     Technológia služieb cestovného ruchu

10.   Sociologické a psychologické metódy a zručnosti

Tieto vedomosti a mentálne spôsobilosti tvoria 3/5 kreditov ECTS 3. roku štúdia

b)    Ďalšie témy jadra študijného odboru

1.     Svetová ekonomika, resp. Európska únia

2.     Hospodárska politika

3.     Tvorba písomných a multimediálnych informačných dokumentov

4.     Etika podnikania

5.     Interkultúrna komunikácia

6.     Komunikačné zručnosti a jazyky

7.     Semestrálny projekt z odbornej praxe

Záverečná práca

Štátna skúška Bc.

Štátna skúška v 1. stupni štúdia

-    obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jednom svetovom jazyku),

-    overenie schopnosti riešiť technologické otázky poskytovania služieb cestovného ruchu  formou riešenia prípadových štúdií,

-    kolokviálna skúška z problematiky študijného odboru Cestovný ruch.

Charakteristika 2. stupeň

Absolvent cestovného ruchu (2. stupňa štúdia) je kvalifikovaný manažér cestovného ruchu schopný riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu.  Dôraz sa kladie na osvojenie si  hlbokých vedomostí, získanie  mentálnych spôsobilostí z ekonomiky cestovného ruchu, kontrolingu v podnikoch cestovného ruchu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu, práva cestovného ruchu, integračných procesov v cestovnom ruchu, ako aj manažérskej komunikácie, umožňujúcich samostatne a tvorivo viesť kolektívy a prevziať zodpovednosť za komplexné rozhodovanie. Absolvent musí byť spôsobilý formulovať hypotézy, vhodnými exaktnými metódami analyzovať údaje, ovládať moderné metódy a techniky rozhodovania.

Absolvent 2. stupňa štúdia cestovného ruchu sa uplatní na strednom a vrcholovom stupni riadenia podnikov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu, ako aj v odbornom školstve cestovného ruchu, vo vedeckom výskume, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom z príbuzných študijných odborov (so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky) a absolvoval nosné témy z jadra znalostí študijného odboru. Uchádzačom, ktorí ukončili štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, štúdium upravuje interný predpis fakulty.

Vedomosti a znalosti 2. stupeň

Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Cestovný ruch v 2. stupni štúdia

-   nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov ekonomiky a manažmentu podnikov a regiónov cestovného ruchu,

-   tvorivo aplikuje kvantitatívne a manažérske metódy rozhodovania v riadení podnikov cestovného ruchu a regiónov cestovného ruchu,

-   vie tvoriť marketingové, ekonomické a technicko-ekonomické projekty (feasibilty study) podnikov a regiónov cestovného ruchu,

-   chápe národohospodárske súvislosti podnikových rozhodnutí a ich vplyv na regionálny a národohospodársky rozvoj.

Praktické  spôsobilosti a schopnosti

Absolvent 2. stupňa štúdia odboru Cestovný ruch získa

-   spôsobilosti používať kvantitatívne a manažérske metódy v riadení podnikov a regiónov cestovného ruchu,

-   schopnosť hodnotiť podnikové a národohospodárske účinky

cestovného ruchu,

-   schopnosť hodnotiť potenciály podnikov a regiónov cestovného ruchu,

-   manažérske zručnosti pri tvorbe a napĺňaní stratégie podnikov a regiónov cestovného ruchu,

-   schopnosti spracúvať marketingové, ekonomické  a technicko-ekonomické projekty (feasibility study) podnikov a regiónov cestovného ruchu a prevziať zodpovednosť za ich komplexné riešenie,

-   schopnosť komunikovať a prezentovať v interkultúrnom a národnom prostredí.

Doplňujúce vedomosti, zručnosti a schopnosti

Absolvent odboru Cestovný ruch dokáže

-   prezentovať rôzne ekonomické problémy podnikov a regiónov cestovného ruchu, odvetvia cestovného ruchu a navrhovať ich riešenia,

-   analyzovať ekonomické problémy podnikov, regiónov  a odvetvia cestovného ruchu,

-   rešpektovať ekonomické, sociálne a ekologické ciele rozvoja cestovného ruchu v spoločnosti  a v medzinárodnom kontexte,

-   pracovať efektívne ako jednotlivec, organizovať a viesť pracovné tímy,

-   sledovať a osvojovať si nové vedomosti a pokračovať v profesionálnom rozvoji.

Vymedzenie jadra vedomostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru  2. stupeň

1.     Ekonomika cestovného ruchu

2.     Kontroling v podnikoch cestovného ruchu

3.     Manažment cestovného ruchu

4.     Makromarketing cestovného ruchu

5.     Právo v cestovnom ruchu

6.     Informatika v cestovnom ruchu

Znalosti tvoriace ½ ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

7.     Tvorba stratégií a regionálnych plánov

8.     Udržateľný cestovný ruch

9.     Integračné procesy v cestovnom ruchu

10.   Manažérska komunikácia v cestovnom ruchu

11.   Projektový manažment

Znalosti tvoriace ½ ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Diplomová práca

Štátna skúška  (Ing.)

Štátna skúška (2. stupeň)

-   obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jednom svetovom jazyku)

-   overenie spôsobilosti riešiť prípadové štúdie

-   kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Cestovný ruch.

Charakteristika 3. stupeň

Absolvent ovláda vedecké metódy a vie ich používať vo vedeckom bádaní s dôrazom na štúdium prírodných, sociálnych, ekonomických, informatizačných  a spoločenských javov ako aj procesov života  súvisiacich s cestovným ruchom v najširšom zmysle, a to tak v oblasti experimentálneho i aplikovaného interdisciplinárneho výskumu, jeho evaluáciu a aplikáciu, vrátane poskytovania poradenských služieb pre prax.

Vedomosti a znalosti 3. stupeň

Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Cestovný ruch v 3. stupni štúdia

-   vedecky báda a prináša vlastné riešenia teoretických problémov cestovného ruchu,

-   prehlbuje si  teoretické vedomosti z ekonómie, teórie a manažmentu cestovného ruchu ako aj ďalších disciplín,

-   výsledky vedeckého bádania priebežne prezentuje na vedeckých konferenciách, vo vedeckej a odbornej tlači doma a v zahraničí.

Doplňujúce vedomosti, mentálne spôsobilosti a schopnosti

Absolvent odboru Cestovný ruch v 3. stupni štúdia

-  si osvojí metodológiu a etiku vedeckej práce,

-  prehĺbi vedomosti výberom dvoch disciplín s ohľadom na vybratú tému dizertačnej práce na základe odporúčania školiteľa.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijná časť

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa štúdia tvoria vybraté problémy ekonómie (makroekonómia a mikroekonómia), teórie a manažmentu cestovného ruchu s ohľadom na tému dizertačnej práce. Súčasťou teoretického základu štúdia je aj metodológia a etika vedeckej práce.

Doplňujúce vedomosti získa absolvent výberom dvoch fakultatívnych disciplín v závislosti od témy dizertačnej práce:

1.     Teória a manažment služieb

2.     Podnikovohospodárska náuka

3.     Marketingový manažment

4.     Ekonomicko-finančná analýza

5.     Finančný manažment

6.     Strategický manažment

7.     Projektový manažment

8.     Svetová ekonomika

Výskumná časť

Ťažisko výskumu tvorí riešenie vedeckého problému sformulovaného do témy dizertačnej práce, ktorá je súčasťou výskumného programu fakulty (školiaceho pracoviska).

Podstata riešenia sa sústreďuje na súčasný stav poznania skúmanej problematiky doma a v zahraničí,  formulovanie vedeckého cieľa,  spracúvaného materiálu a metód skúmania, konkrétne riešenie (dosiahnuté výsledky) a diskusiu, prínos pre rozvoj teoretického poznania a pre prax.

Študijná časť tvorí 1/3 študijného fondu a je zakončená dizertačnou skúškou a výskumná časť 2/3 študijného fondu a je zakončená obhajobou dizertačnej práce (PhD.),  ktorá musí preukázať schopnosť študenta samostatne vedecky pracovať, t.j. získavať teoretické a praktické poznatky.

Upozorniť na neaktuálne údaje