verzia pre tlač poslať na email
Zverejnenie výsledkov 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2014 09.07.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každom projekte. Ak je pri projekte uvedený stav „V štádiu hodnotiaceho procesu“, znamená to, že projekt postúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí a bol zaslaný na posúdenie určeným externým posudzovateľom. Žiadosti, ktoré majú uvedený stav „Zamietnutý orgánmi KEGA po 1. kole“ alebo „Zamietnutý z formálneho hľadiska“, nepostúpili do 2. kola hodnotenia žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je vždy súčasťou hodnotiaceho formulára. O výsledkoch 2. kola hodnotenia žiadostí príslušnými orgánmi KEGA budeme podávateľov týchto projektov informovať koncom roka 2014.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2013 09.07.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo hodnotenie končiacich projektov KEGA v roku 2013. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejnený aj certifikát o splnení cieľov, ktorý si v prípade potreby môže vedúci projektu kedykoľvek vytlačiť. Z uvedeného dôvodu už nebudú certifikáty zasielané poštou. V prípade, ak nie sú správne uvedené tituly alebo v priebehu riešenia projektu boli získané nové, tak je potrebné si tieto údaje opraviť/doplniť v časti „Môj účet“, z ktorej sa generujú priamo do certifikátov. Ak bol projekt vyhodnotený, že „Nesplnil ciele“, tak vedúci riešiteľ si nemôže 2 roky podať projekt KEGA a ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak obmedzenie na predloženie novej žiadosti sú 3 roky (elektronický systém je v týchto prípadoch automaticky zablokovaný).

Výzva KEGA na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 20.03.2014

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015. Elektronické podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl je možné do 30. apríla 2014 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a príslušnými pokynmi.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA