verzia pre tlač poslať na email
Hodnotenie ukončených projektov KEGA v roku 2014 a zverejnenie harmonogramu činností KEGA 25.01.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje vedúcim riešiteľom ukončených projektov v roku 2014, že výsledky hodnotenia záverečných správ spolu s certifikátmi budú zverejnené až po najbližších zasadnutiach jednotlivých komisií a predsedníctva KEGA, ktoré sa uskutočnia v priebehu júna 2015. Odborné komisie KEGA budú hodnotiť záverečné správy spolu s novými prijatými žiadosťami o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2016. Súčasne informujeme, že bol zverejnený predsedníctvom KEGA schválený harmonogram činností KEGA v roku 2015 a v 1. kvartáli 2016, v ktorom sú uvedené termíny na podávanie nových žiadostí, ročných a záverečných správ projektov KEGA.

Zverejnenie výsledkov 2. kola hodnotenia nových žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2015 a výsledkov hodnotenia pokračujúcich projektov KEGA 25.01.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 2. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2015 a hodnotenie pokračujúcich projektov KEGA za rok 2014. V on-line systéme je k dispozícii hodnotiaci formulár 2. kola pri všetkých nových žiadostiach o dotáciu spolu s anonymne zverejnenými posudkami od externých posudzovateľov (minimálne jedným pri každom projekte v súlade s pravidlami KEGA). Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie realizovaného prostredníctvom systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl. Sumárny zoznam podaných projektov KEGA za všetky vysoké školy spolu s konkrétnym hodnotením sa nachádza na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti: Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2015. Pri pokračujúcich projektoch je v elektronickom systéme k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za rok 2014. Rozpis finančných dotácií pridelených na nové a pokračujúce projekty v roku 2015 bude zverejnený v priebehu mesiaca marec.

Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014 06.11.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo upozornenie na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel KEGA, pokynov na vypĺňanie a podávanie formulárov a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý ukončí riešenie projektu v roku 2014, je povinný najneskôr do 16. 1. 2015 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia prostredníctvom on-line systému na Portáli VŠ. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA