verzia pre tlač poslať na email
Výzva KEGA na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 25.03.2015

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016. Elektronické podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl je možné do 30. apríla 2015 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a príslušnými pokynmi.

Zverejnenie rozpisu finančných dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2015 25.03.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozpis finančných dotácií na projekty KEGA v roku 2015. Projekty verejných vysokých škôl, ktorým nebude pridelená finančná dotácia, KEGA neeviduje ako riešené projekty. Žiadateľ o dotáciu/vedúci projektu si ho nemôže ani vykazovať ako riešený. Informácia o financovaní/riešení, resp. riešení (pri súkromných vysokých školách) a nefinancovaní/neriešení projektov KEGA je zverejnená aj pri jednotlivých projektoch na Portáli vysokých škôl.

Hodnotenie ukončených projektov KEGA v roku 2014 a zverejnenie harmonogramu činností KEGA 25.01.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje vedúcim riešiteľom ukončených projektov v roku 2014, že výsledky hodnotenia záverečných správ spolu s certifikátmi budú zverejnené až po najbližších zasadnutiach jednotlivých komisií a predsedníctva KEGA, ktoré sa uskutočnia v priebehu júna 2015. Odborné komisie KEGA budú hodnotiť záverečné správy spolu s novými prijatými žiadosťami o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2016. Súčasne informujeme, že bol zverejnený predsedníctvom KEGA schválený harmonogram činností KEGA v roku 2015 a v 1. kvartáli 2016, v ktorom sú uvedené termíny na podávanie nových žiadostí, ročných a záverečných správ projektov KEGA.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA