verzia pre tlač poslať na email
Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014 06.11.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo upozornenie na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel KEGA, pokynov na vypĺňanie a podávanie formulárov a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý ukončí riešenie projektu v roku 2014, je povinný najneskôr do 16. 1. 2015 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia prostredníctvom on-line systému na Portáli VŠ. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve.

Podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2014 14.10.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel KEGA, pokynov na vypĺňanie a podávanie formulárov a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2015, je povinný najneskôr do 14. 11. 2014 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu za rok 2014 prostredníctvom on-line systému na Portáli VŠ. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve. Odporúčame jednotlivým vedúcim riešiteľom riešených projektov KEGA, aby pri podávaní ročných správ dôkladne zvážili plánovaný rozpočet na rok 2015. V prípade potreby sa obráťte na Vaše ekonomické pracovisko, ktoré je zodpovedné za správne čerpanie finančných prostriedkov určených na riešenie projektov KEGA. Odporúčame teda navrhovaný rozpočet v ročnej správe prekonzultovať s pracovníkmi príslušných ekonomických oddelení na Vašom pracovisku, aby nedochádzalo k nejasnostiam pri vyúčtovaní jednotlivých finančných položiek. Pripomíname, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so správcami Portálu VŠ zverejnili v časti Manuály, videoukážky a vzorové formuláre testovaciu verziu formulára ročnej správy (nachádza sa v položke Vzorové formuláre), ktorá je určená predovšetkým projektovým manažérom/pracovníkom centier projektovej podpory, resp. oddelení vedy na jednotlivých vysokých školách. Testovacie verzie majú slúžiť ako pomôcka pri podávaní žiadostí a správ, aby poverené osoby mohli sami poradiť vedúcim riešiteľom pri vypĺňaní príslušných formulárov.

Zverejnenie výsledkov 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2014 09.07.2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každom projekte. Ak je pri projekte uvedený stav „V štádiu hodnotiaceho procesu“, znamená to, že projekt postúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí a bol zaslaný na posúdenie určeným externým posudzovateľom. Žiadosti, ktoré majú uvedený stav „Zamietnutý orgánmi KEGA po 1. kole“ alebo „Zamietnutý z formálneho hľadiska“, nepostúpili do 2. kola hodnotenia žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je vždy súčasťou hodnotiaceho formulára. O výsledkoch 2. kola hodnotenia žiadostí príslušnými orgánmi KEGA budeme podávateľov týchto projektov informovať koncom roka 2014.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA