verzia pre tlač poslať na email
Zverejnenie výsledkov 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2016 15.06.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každej žiadosti. Ak je pri projekte uvedený stav „v štádiu hodnotiaceho procesu“, znamená to, že projekt postúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí a bol zaslaný na posúdenie určeným externým posudzovateľom. Projekt, ktorý má uvedený stav „zamietnutý orgánmi KEGA po 1. kole“ alebo „zamietnutý z formálneho hľadiska“, nepostúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je vždy súčasťou hodnotiaceho formulára. O výsledkoch 2. kola hodnotenia žiadostí príslušnými orgánmi KEGA budeme podávateľov týchto projektov informovať koncom roka 2016.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015 15.06.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo hodnotenie projektov KEGA skončených v roku 2015. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejnený aj certifikát o splnení cieľov, ktorý si v prípade potreby môže vedúci projektu kedykoľvek vytlačiť (nebude zasielaný poštou). Ak bol projekt vyhodnotený, že „nesplnil ciele“, príp. ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak obmedzenie na predloženie novej žiadosti sú 2 roky (v týchto prípadoch je elektronický systém automaticky zablokovaný).

Zverejnenie rozpisu finančných dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2016 01.04.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozpis finančných dotácií na projekty KEGA v roku 2016. Projekty verejných vysokých škôl, ktorým nie je pridelená finančná dotácia, KEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty, a preto sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. Informácia o financovaní/riešení, resp. riešení (pri súkromných vysokých školách) a nefinancovaní/neriešení projektov KEGA je zverejnená aj pri jednotlivých projektoch v on-line systéme e-KEGA.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA