verzia pre tlač poslať na email
Vyhodnotenie dotazníka k žiadostiam podávaným v roku 2015 01.07.2015

Ďakujeme všetkým, ktorí vyplnili informačný dotazník na Portáli VŠ (spolu 933 respondentov). Podrobne sme sa zaoberali všetkými návrhmi na vylepšenie systému e-KEGA.Viaceré navrhované zmeny z Vašich podnetov budú zapracované do elektronického systému, zároveň sa uskutoční aj aktualizácia formulára žiadosti o dotáciu KEGA. odbor vedy a techniky na VŠ a správcovia Portálu VŠ

Inštrukcie k zmenám počas riešenia projektov KEGA 01.07.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje vedúcim riešiteľom, že v súlade s pokynmi KEGA všetky priebežné zmeny počas riešenia projektov (napr. zmena vedúceho projektu, jeho pracoviska a i.) je potrebné uviesť len vo formulári ročnej, resp. záverečnej správy (v nej sa uvedie aj presný dátum zmeny). Vzhľadom na úplnú elektronickú administráciu projektov KEGA nie je už možné zasielať priebežné zmeny v písomnej podobe. V súlade s pravidlami KEGA všetky zmeny počas riešenia projektu bude príslušná komisia KEGA prehodnocovať po podaní správy. Odborné stanovisko komisie k plánovanej/uskutočnenej zmene bude vždy zverejnené v systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl v časti „Hodnotenie“. V príde, ak vedúci riešiteľ z rôznych dôvodov dočasne nezabezpečuje plnenie úloh a cieľov projektu, tak do podania správy je za riešenie projektu zodpovedný jeho zástupca. Takýto postup je nevyhnutý z dôvodu, aby všetky zmeny boli uvedené v ročnej, resp. záverečnej správe projektu a boli evidované v on-line systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl (projektová dokumentácia).

Výzva KEGA na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 25.03.2015

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016. Elektronické podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl je možné do 30. apríla 2015 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a príslušnými pokynmi.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA