verzia pre tlač poslať na email
Zverejnenie rozpisu finančných dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2016 01.04.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozpis finančných dotácií na projekty KEGA v roku 2016. Projekty verejných vysokých škôl, ktorým nie je pridelená finančná dotácia, KEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty, a preto sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. Informácia o financovaní/riešení, resp. riešení (pri súkromných vysokých školách) a nefinancovaní/neriešení projektov KEGA je zverejnená aj pri jednotlivých projektoch v on-line systéme e-KEGA.

Výzva KEGA na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 10.03.2016

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. Elektronické podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl je možné do 29. apríla 2016 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a príslušnými pokynmi.

Zverejnenie výsledkov 2. kola hodnotenia nových žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2016 a výsledkov hodnotenia pokračujúcich projektov KEGA 16.12.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 2. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu so začiatkom riešenia v roku 2016 a hodnotenie pokračujúcich projektov KEGA za rok 2015. V on-line systéme je k dispozícii hodnotiaci formulár 2. kola pri všetkých nových žiadostiach o dotáciu spolu s anonymne zverejnenými posudkami od externých posudzovateľov (minimálne jedným pri každom projekte v súlade s pravidlami KEGA). Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie realizovaného prostredníctvom systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl. Sumárny zoznam nových projektov KEGA za všetky vysoké školy spolu s konkrétnym hodnotením sa nachádza na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pri pokračujúcich projektoch, ktoré sa budú v roku 2016 ďalej riešiť, je v elektronickom systéme k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za rok 2015.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA