verzia pre tlač poslať na email
Zverejnenie výsledkov 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2015 08.07.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každej žiadosti. Ak je pri projekte uvedený stav „v štádiu hodnotiaceho procesu“, znamená to, že projekt postúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí a bol zaslaný na posúdenie určeným externým posudzovateľom. Projekt, ktorý má uvedený stav „zamietnutý orgánmi KEGA po 1. kole“ alebo „zamietnutý z formálneho hľadiska“, nepostúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je vždy súčasťou hodnotiaceho formulára. O výsledkoch 2. kola hodnotenia žiadostí príslušnými orgánmi KEGA budeme podávateľov týchto projektov informovať v januári 2016.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014 08.07.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo hodnotenie projektov KEGA skončených v roku 2014. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejnený aj certifikát o splnení cieľov, ktorý si v prípade potreby môže vedúci projektu kedykoľvek vytlačiť (nebude zasielaný poštou). Ak nie sú správne uvedené tituly alebo v priebehu riešenia projektu boli získané nové, tak je potrebné si tieto údaje opraviť/doplniť v časti „Môj účet“, z ktorej sa generujú priamo do certifikátov. Ak bol projekt vyhodnotený, že „nesplnil ciele“, príp. ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak obmedzenie na predloženie novej žiadosti sú 2 roky (v týchto prípadoch je elektronický systém automaticky zablokovaný).

Vyhodnotenie dotazníka k žiadostiam podávaným v roku 2015 01.07.2015

Ďakujeme všetkým, ktorí vyplnili informačný dotazník na Portáli VŠ (spolu 933 respondentov). Podrobne sme sa zaoberali všetkými návrhmi na vylepšenie systému e-KEGA.Viaceré navrhované zmeny z Vašich podnetov budú zapracované do elektronického systému, zároveň sa uskutoční aj aktualizácia formulára žiadosti o dotáciu KEGA. odbor vedy a techniky na VŠ a správcovia Portálu VŠ

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA