verzia pre tlač poslať na email
Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015 23.11.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo upozornenie na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel KEGA, pokynov na vypĺňanie a podanie formulárov a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý ukončí riešenie projektu v roku 2015, je povinný najneskôr do 15. 1. 2016 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli VŠ. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve.

Návrhy na nových členov komisií KEGA 19.10.2015

V súvislosti s ukončením 4-ročného funkčného obdobia členov pôsobiacich v odborných komisiách KEGA je možné predložiť návrhy na nových členov, ktoré je predtým potrebné prerokovať vo vedeckých radách vysokých škôl. V aktuálnom zozname členov komisií KEGA je uvedené, ktorí zo súčasných členov pracujú v KEGA už 2 po sebe idúce funkčné obdobia (v ďalšom funkčnom období preto nemôžu kandidovať). Ak vedecká rada vysokej školy opätovne navrhne a schváli doterajšieho člena KEGA, ktorému sa končí jeho 1. funkčné obdobie, aj v takom prípade je potrebné návrhový formulár nanovo podať v systéme e-KEGA. Jeden kandidát môže byť navrhnutý na člena KEGA len do jednej komisie. Každý návrh je potrebné predložiť na návrhovom formulári v systéme e-KEGA. Nepodpísané, vyplnené s nesprávnymi údajmi a po termíne zaslané návrhové formuláre sa nebudú brať do úvahy. Písomne je potrebné poslať len potvrdenie o podaní návrhu na člena komisie KEGA s jeho základnými údajmi. Každé potvrdenie, podpísané navrhovaným kandidátom a predsedom vedeckej rady vysokej školy, musí byť spolu so zoznamom všetkých kandidátov za Vašu vysokú školu zaslané na odbor vedy a techniky na vysokých školách, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava najneskôr do 20. januára 2016.

Podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2015 13.10.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel KEGA, pokynov na vypĺňanie a podávanie formulárov a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2016, je povinný najneskôr do 13. 11. 2015 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu za rok 2015 prostredníctvom on-line systému na Portáli VŠ. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve. Odporúčame jednotlivým vedúcim riešiteľom riešených projektov KEGA, aby pri podávaní ročných správ dôkladne zvážili plánovaný rozpočet na rok 2016. V prípade potreby sa obráťte na Vaše ekonomické pracovisko, ktoré je zodpovedné za správne čerpanie finančných prostriedkov určených na riešenie projektov KEGA. Odporúčame teda navrhovaný rozpočet v ročnej správe prekonzultovať s pracovníkmi príslušných ekonomických oddelení na Vašom pracovisku, aby nedochádzalo k nejasnostiam pri vyúčtovaní jednotlivých finančných položiek. Zároveň upozorňujeme, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so správcami Portálu VŠ zverejnili v časti Manuály, videoukážky a vzorové formuláre testovaciu verziu formulára ročnej správy (nachádza sa v položke Vzorové formuláre), ktorá je určená predovšetkým projektovým manažérom/pracovníkom centier projektovej podpory, resp. oddelení vedy na jednotlivých vysokých školách. Testovacie verzie majú slúžiť ako pomôcka pri podávaní žiadostí a správ, aby poverené osoby mohli sami poradiť vedúcim riešiteľom pri vypĺňaní príslušných formulárov.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Štatistické grafy KEGA