verzia pre tlač poslať na email

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Kraskova 1
949 74, Nitra
Zobraziť fakultu na mape


+421 37 6408 751; +421 37 6408 757
+421 37 6408 751
dekanatfsv@ukf.sk
http://www.fsv.ukf.sk
Deň otvorených dverí: 19.02.2015

Dekan: doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
914 - študenti v dennej forme štúdia
722 - študenti v externej forme štúdia
1636 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL FAKULTY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola zriadená v roku 2001. Poslaním fakulty v pedagogickej oblasti je saturácia potrieb štátu a národného hospodárstva kompetentnými odborníkmi, tvorba novej podoby na klienta orientovanej sociálnej pomoci a zvyšovanie sociálneho pôsobenia prostredníctvom špecifických foriem poradenstva pre sociálne odkázanú klientelu, ako i plnenie programu vlády Slovenskej republiky i Univerzity Konštantína Filozofa v sociálnej oblasti menšín a etník, osobitne v oblasti rozvoja rómskej kultúry a sociálnej práce v rómskej komunite.

K zameraniu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva patrí i rozvoj možností otvoriť štúdium odborov pre širšie aktuálne požiadavky praxe výraznejším špecializačným vyústením odborov pre špecifické potreby viacerých rezortov zabezpečujúcich sociálne, psychologické a zdravotnícke služby.

Ubytovanie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.). Je aj možnosť si vopred rezervovať nocľah v Študentskom domove Zobor (tel.číslo: 037 651 25 61).

Stravovanie

Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, ktoré poskytuje študentská jedáleň UKF ako aj ďalšie stravovacie zariadenia poskytujúce rýchle občerstvenie.

Ostatné služby

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

 

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. (lpilarik@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 10.07.2015 12:12

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk