verzia pre tlač poslať na email

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pre uchádzačov: Otvárané učiteľské a neučiteľské študijné programy pre I., II., III. stupeň na FPV UMB v ak. roku 2016/2017 nájdete tu

 

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Tajovského 40
974 01, Banská Bystrica


048/446 7406
048/446 7000
Beata.Dobrikova@umb.sk
http://www.fpv.umb.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk

Deň otvorených dverí: 11.11.2015

Dekan: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
1056 - študenti v dennej forme štúdia
667 - študenti v externej forme štúdia
1723 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL FAKULTY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

FPV UMB sa profiluje ako vzdelávacia inštitúcia pripravujúca učiteľov akademických predmetov, profesijných predmetov a praktickej prípravy, ako i odborníkov pre nepedagogickú prax. Fakulta so svojím pestrým odborným prírodovedným a environmentálnym zameraním je jedinečnou v stredoslovenskom regióne. Pre vynikajúcich študentov sa uskutočňujú výmenné študijné pobyty v zahraničí, mobility v rámci programu Erasmus (napr. Universidad de Murcia v Španielsku, Oulu University of Applied Sciences vo Fínsku, Friedrich Schiller University of Jena v Nemecku a i.).

Štúdium odborov učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy sa uskutočňuje spravidla vo dvoch aprobačných predmetoch alebo ako jednopredmetové učiteľstvo v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Pre učiteľov, ktorí si chcú rozšíriť svoj odbor o ďalší aprobačný predmet, fakulta v rámci platnej legislatívy ďalšieho vzdelávania organizuje rozširujúce štúdium v externej forme.

Učitelia sú pripravovaní pre druhý stupeň ZŠ, gymnáziá a ostatné stredné školy. Ich odbornú spôsobilosť garantuje odborná úroveň katedier. Pedagogickú spôsobilosť získavajú v rámci pedagogicko-psychologickej prípravy absolvovanej v rámci spoločného základu, na didaktických odborných predmetoch, náčuvovej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxe.

V neučiteľských študijných programoch environmentálna chémia, environmentálne manažérstvo, systémová ekológia, geografia a krajinná ekológia, matematika, informatická matematika, matematická štatistika a finančná matematika, aplikovaná informatika, aplikovaná geológia pripravuje odborníkov pre prax. Doktorandské študijné programy Evolúcia ekosystémov a ich ochrana,didaktika geografie, geochémia, sanácia environmentálnych záťaží, matematická analýza, pravdepodobnosť a matematická štatistika, teória vyučovania fyziky a teória vyučovania matematiky sa zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v danom študijnom odbore.

Štúdium všetkých študijných programov sa uskutočňuje v budovách FPV UMB v Banskej Bystrici. Materiálno – technické zabezpečenie vyučovania v plnej miere zodpovedá danému stupňu a zameraniu študijného programu, ktorý získal platnú akreditáciu. Na vyučovanie sa využívajú posluchárne na prednáškovú činnosť, špecializované učebne na experimentálnu výučbu v oblasti informatiky, techniky a  technológií, chémie, fyziky, biológie, počítačové učebne, učebňa geografických informačných systémov, zbierky a knižnice katedier. V budove sídli univerzitná knižnica ktorej súčasťou sú študovne odborných časopisov a ostatných periodík s audiovizuálnym vybavením a prístupom k elektronickému knižničnému systému a internetu. Prístup k internetu je zabezpečený (okrem špecializovaných učební) aj vo voľných priestoroch fakulty.

Organizácia štúdia vychádza z kreditového systému riadenia a hodnotenia štúdia v rámci ECTS. Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sa získava úspešným štúdiom akreditovaných študijných programov v bakalárskom (dĺžka trvania 3 roky), magisterskom (dĺžka trvania 2 roky) a doktorandskom (dĺžka trvania 3, 4 resp. 5 rokov) stupni štúdia. Študijné programy sa podľa ponuky fakulty uskutočňujú v dennej alebo externej forme štúdia prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Ubytovanie

Ubytovanie v študentskom domove (ŠD 1):

Stravovanie

Stravovanie: v priestoroch ŠD 1 je jedáleň pre študentov a zamestnancov UMB.

Ostatné služby

Zdravotná starostlivosť: v priestoroch ŠD 1 je ambulancia praktického lekára a zubná ambulancia.

 

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Beata Dobríková (beata.dobrikova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 23.11.2015 13:18

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk