print version send to email
+ Add to my programs
HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214
Academic year
2016/2017

Study program: Radiologic technology

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava
Field of study: RADIOLOGY TECHNOLOGY

Program code: 107039

 

Form of study: external
Level of study: 1.
Length of study: 4
Method of Study: attendance
Awarded academic degree after competion of the study programme: Bc.
Informations about teaching languages: Slovenský

 

Central electronic log of applicants for study at university Elektronická prihláška:
Central electronic log of applicants for study at university

Electronic application of high school:
https://e-prihlaska.ucm.sk/ais/start.do

Na štúdium rádiologickej techniky sa môžu hlásiť absolventi stredných škôl bez obmedzenia, základnou podmienkou prijatia  na štúdium je maturitná skúška a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

 

Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav na výkon štúdia.

 

Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, originály alebo overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2015/2016 potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po maturitnej skúške, najneskôr do 10. júna 2016.

Uchádzač si v prihláške na vysokoškolské štúdium zvolí jeden cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), z ktorého vykoná prijímaciu skúšku a bude v ňom pokračovať v ďalšom štúdiu.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

IFBLR bude organizovať prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium pre oba študijné programy v termíne jún 2016. Informácie o konaní prípravného kurzu pre uchádzačov na prijímacie konanie budú zverejnené na webovom sídle ifblr.

 Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium oboch študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program a jednu formu štúdia (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Last update: 03.12.2015 16:42

Draw attention to not topical data

If you want to automatically download content from the portal in the form of XML interchange formats, please contact us portalvs@portalvs.sk